لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷

جمعه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
  • پنج شنبه، 04 خرداد 1396 - 20:48

جدول لیگ جهانی والیبال 2017

تیمبازیبرد باختامتیاز
itبرزیل ۰ ۰ ۰ ۰
itآمریکا ۰ ۰ ۰ ۰
rsصربستان ۰ ۰ ۰ ۰
rsفرانسه ۰ ۰ ۰ ۰
usایتالیا ۰ ۰ ۰ ۰
irروسیه ۰ ۰ ۰ ۰
irایران ۰ ۰ ۰ ۰
beبلژیک ۰ ۰ ۰ ۰
arآرژانتین ۰ ۰ ۰ ۰
irلهستان ۰ ۰ ۰ ۰
irبلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰
auکانادا ۰ ۰ ۰ ۰