جدول کوپا آمریکا ۲۰۱۶

دوشنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دور اول گروهی دور دوم گروهی دور سوم گروهی *