جدول فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا

پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
روز اول گروهی روز دوم گروهی روز سوم گروهی روز چهارم گروهی روز پنجم گروهی *