جدول فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا

دوشنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
روز اول گروهی روز دوم گروهی روز سوم گروهی روز چهارم گروهی روز پنجم گروهی *